اختلال ارگاسم ( ترجمه تخصصی سایت روان)

اختلال ارگاسم ( ترجمه تخصصی سایت روان)

اختلال ارگاسم اختلالی جنسی است . در ویدیو زیر در مورد این اختلال توضیح داده شده است ....

اختلال عملکرد جنسی (ترجمه تخصصی سایت روان)

اختلال عملکرد جنسی (ترجمه تخصصی سایت روان)

اختلال عملکرد جنسی یا نقص جنسی ، مشکلی ست که یک فرد یا یک زن و شوهر در طول هر مرحله از فعالیت جنسی، از جمله مشکلات فیزیکی ، میزان لذت، میل جنسی، انگیختگی یا اوج لذت جنسی تجربه می کند.
برطبق DSM-5، اختلال عملکرد جنسی در یک فرد، احساس ناراحتی شدید و فشار فردی به مدت حداقل ۶ ماه (به استثنای مصرف مواد و یا اختلال عملکرد جنسی ناشی از دارو ) میباشد. مشکلات جنسی می تواند تاثیر عمیقی بر کیفیت زندگی جنسی فرد داشته باشد.

موانع ارتباطی در کار ( ترجمه تخصصی سایت روان)

موانع ارتباطی در کار ( ترجمه تخصصی سایت روان)

در این ویدیو موانعی که ممکن است در شرکت هاو سازمان های مختلف بین کارمندان خود شرکت یا کارمندان شعبه های دیگر ایجاد شود را میبینید...

نتایج 21 تا 30 از 89 مورد