مدیتیشن

مدیتیشن

در این فیلم نحوه صحیح مدیتیشن آموزش داده می شود...

س.ک.س تراپی چیست؟ ( ترجمه تخصصی سایت روان)

س.ک.س تراپی چیست؟ ( ترجمه تخصصی سایت روان)

اگر چه تصور عموم بر این است که س.ک.س تراپی صرفا بر افرادی که دچار مشکلات ج.ن.سی هستند محدود می گردند لیکن از آنجا که بخشی از کار س.ک.س تراپیست ها آموزش ج.ن.سی ، آناتومی ج.ن.سی و آموزشهای بهداشت ج.ن.سی است لذا مراجعه به س.ک.س.تراپیست تلاشی است برای لذت بیشتر از زندگی ج.ن.س.ی خود و عمیق تر کردن روابط بین فردی.

رفتار ناهنجار در روانشناسی چه رفتاری است ؟ ( ترجمه تخصصی سایت روان)

رفتار ناهنجار در روانشناسی چه رفتاری است ؟ ( ترجمه تخصصی سایت روان)

کلمهٔ نابه‌هنجار (abnormal) یعنی ”دور از هنجار“. وقتی بسیاری از ویژگی‌ها مثل قد، وزن، و هوش را در جمعیتی اندازه‌گیری کنیم. دامنه‌ای از مقادیر مختلف به‌دست می‌آید. اکثر مردم در گسترهٔ میانی توزیع قد قرار می‌گیرند و چند نفری هستند که به‌طور استثنائی بلند یا به‌طور استثنائی کوتاه هستند. یکی از تعاریف بهنجاری بر بسامدی آماری استوار است: رفتار نابه‌هنجار رفتاری است که از لحاظ آماری کم و بسامد است و یا از هنجار انحراف دارد. اما براساس این تعریف فردی هم که بسیار باهوش یا بسیار خوشحال است در زمرهٔ افراد نابهنجار به حساب می‌آید. بنابراین برای تعریف رفتار نابهنجار چیزی بیش از بسامدی آماری نیاز داریم.

نتایج 1 تا 10 از 16 مورد