دوره آموزشی خیانت های زناشویی: درمان شناختی رفتاری

دوره آموزشی خیانت های زناشویی: درمان شناختی رفتاری

مدرس : دکتر حسن حمیدپور، زمان : 23 و 24 مهرماه 1394

دوره آموزشی اصول و مبانی رفتار درمانی شناختی

دوره آموزشی اصول و مبانی رفتار درمانی شناختی

مدرس : دکتر حسن حمیدپور، زمان : 17 و 18 مهرماه 1394

دوره آموزشی درمان مبتنی بر مواجهه برای وسواس

دوره آموزشی درمان مبتنی بر مواجهه برای وسواس

مدرس : دکتر فرشته موتابی، زمان : 16 مهرماه 1394

دوره آموزشی روانشناسی تحلیلی یونگ (مقدماتی)

دوره آموزشی روانشناسی تحلیلی یونگ (مقدماتی)

مدرس : دکتر محمدرضا سرگلزایی، زمان : 22، 23 و 24 مهرماه 1394

دوره آموزشی کارگاه تفکر نقاد

دوره آموزشی کارگاه تفکر نقاد

مدرس : دکتر محمد رضا سرگلزایی ، زمان : به زودی اعلام می گردد

دوره آموزشی ارتقاء و پرورش حواس پنجگانه، ادراک  و خلاقیت کودکان (ویژه ی کودکان و نوجوانان)

دوره آموزشی ارتقاء و پرورش حواس پنجگانه، ادراک و خلاقیت کودکان (ویژه ی کودکان و نوجوانان)

مدرسان : زهره دهقانی، فاطمه میرمحمدی؛ زمان : با تکمیل ظرفیت

نتایج 31 تا 40 از 57 مورد