بانک دانلود ویژه روانشناسان عضو
پرسشنامه سازگاری بل

پرسشنامه سازگاری بل

این پرسشنامه به عنوان کمک به مشاوره با بزرگسالانی که مسایل شخصی خود را در مقولات مندرج در آزمون مطرح میکنند، موفقیت آمیز بوده است و در مورد هر دو جنس زن و مرد کاربرد دارد.

پرسشنامه شخصیتی برن رویتر

پرسشنامه شخصیتی برن رویتر

این پرسشنامه برای بررسی علائق و نگرش ها مطرح شده است.

Effect of Anxiety and Depression Trajectories on The Postpartum Body Weight

Effect of Anxiety and Depression Trajectories on The Postpartum Body Weight

Journal : Procedia - Social and Behavioral Sciences

The Psychoanalytic Century

The Psychoanalytic Century

.David E. Scharff M.D

بازی ها

بازی ها

اریک برن/ اسماعیل فصیح

پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون

پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون

اضطراب امتحان مجموعه‌ای از پاسخ‌های جسمی، روانشناختی و رفتاری است که در هنگام آماده شدن برای یک امتحان و انجام آزمون مشخص می‌شود.

پرسشنامه حاضر، این امکان را فراهم می‌آورد که بتوان بر اساس یک شیوه خود گزارشی دهی به حالات روانی و تجربیات فیزیولوژیکی فرد در جریان امتحان، قبل و بعد از آن دست یافت.

پیش بینی اختلال جسمانی شکل در کودکان دارای اضافه وزن

پیش بینی اختلال جسمانی شکل در کودکان دارای اضافه وزن

فصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار)

بررسی روانشناختی خودکامگی

بررسی روانشناختی خودکامگی

مانس اشپربر/ علی صاحبی

رشد و درمان تکانشگری

رشد و درمان تکانشگری

Mary McMahan True/ محمد نظری گندشمین

نتایج 21 تا 30 از 235 مورد