روان
30 آذر 1395
چاپ چاپ

فیلم کوتاه قدرت بودن در زمان حال

بر اساس کتاب اکهارت توله

👈 بودن در زمان حال چه فوایدی دارد؟
👈 آیا به این معناست که برای آینده برنامه ریزی نکنیم؟

http://ravvan.com/fa/content/42817