پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 860
پاسخ ها: 2278
پرسش ها: 470
پاسخ ها: 1205
پرسش ها: 1202
پاسخ ها: 3355
پرسش ها: 1551
پاسخ ها: 3859
پرسش ها: 476
پاسخ ها: 1152
پرسش ها: 63
پاسخ ها: 156
پرسش ها: 48
پاسخ ها: 106
پرسش ها: 844
پاسخ ها: 2230
پاسخ ها: 3
بازدیدها: 132

عدم تمرکز

17 شهریور 1395 ساعت 19:18

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 130

وابستگی

17 شهریور 1395 ساعت 19:18

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 116

وسواس

17 شهریور 1395 ساعت 19:18

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 234

روابط دخترم

17 شهریور 1395 ساعت 19:19

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 127

رفتار با پسرم

17 شهریور 1395 ساعت 19:19

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 143

روحیات نامتعادل

17 شهریور 1395 ساعت 19:17

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 64

استعداد

10 شهریور 1395 ساعت 19:21

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 167

خواستگارها

10 شهریور 1395 ساعت 19:22

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 62

بدبینی

10 شهریور 1395 ساعت 19:20

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 78

بی تفاوتی

10 شهریور 1395 ساعت 19:19

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 52

راهنمایی ارشد

10 شهریور 1395 ساعت 19:19

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 137

ارتباط

10 شهریور 1395 ساعت 19:19

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 158

ازدواج

6 شهریور 1395 ساعت 19:31

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 106

دودلم

6 شهریور 1395 ساعت 19:19

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 63

ایا بیش فعالم؟

6 شهریور 1395 ساعت 19:20

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 109

ارتباط

6 شهریور 1395 ساعت 19:28

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 217

عدم رضایت از زندگی

6 شهریور 1395 ساعت 19:28

پاسخ ها: 3
بازدیدها: 172

تنهایی

6 شهریور 1395 ساعت 19:27

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 85

شخصیت

6 شهریور 1395 ساعت 19:26

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 74

کودک

6 شهریور 1395 ساعت 19:26

نتایج 21 تا 40 از 6106 مورد